Jizhou International Ski Resort [蓟洲国际滑雪场 ]

  • Address:Jizhou International Ski Resort, next to Jinwei Gong Lu, Hongshuizhuang Village, Luozhuang Township, Ji County, Tianjin
    天津市近郊蓟县罗庄镇洪水庄村津围公路旁
  • Getting there: A bus from Tianjin Hebei Coach Station (天津河北客运站) leaves every 15 minutes from 6:00-19:00 to Ji County Coach Station (蓟县客运站); then taxi to Jizhou International Ski Resort (蓟洲国际滑雪场)
  • Contact: 022 2272 7555/2272 7666  
  • Opening hours: Nov/Dec-Mar, 08:00-16:00
Large View

Description

Reviews (0)

Post Comment