• | 0 Reviews | Zhejiang

    Address: 64 Jinzhai Lu, Hefei

    Description:

    Hangzhou cuisine is the specialty here. Recommended: mixed fish skin, weever and meat dumplings (Chao Shou Lu Yu)  

    ...