Bank of China (Zhejiang Branch ) [中国银行]

Large View

Description


• Hangzhou Branch
Add: 5 Xiaonu Lu, Hangzhou
Tel: 0571-8703 2288
• Kaiyuan Branch
Add: 137 Qingchun Lu, Hangzhou
Tel: 0571-8721 4990
• Hangzhou Hi-tech Industrial Development Zone Sub-Branch
Add: 59 Wensan Lu, Hangzhou
Tel: 0571-8821 8278
• Kaixuan Sub-Branch
Add: 60 Tiyuchang Lu, Hangzhou
Tel: 0571-8519 2585

• Hangzhou Economic & Technological Development Area Sub-Branch
Add: 32 Hanghai Lu, Hangzhou
Tel: 0571-8609 4367

• Jiangbei Sub-Branch of Qianjiang Investment Zone
Add: 36 Hanghai Lu, Hangzhou
Tel: 0571-8694 9399
• Qianjiang Sub-Branch
Add: 295 Fengqi Lu, Hangzhou
Tel: 0571-8722 1088

Reviews (4)

• Hangzhou Branch Add: 5 Xiaonu Lu, Hangzhou Tel: 0571-8703 2288 • Kaiyuan Branch Add: 137 Qingchun Lu, Hangzhou Tel: 0571-8721 4990 • Hangzhou Hi-tech Industrial Development Zone Sub-Branch Add: 59 Wensan Lu, Hangzhou Tel: 0571-8821 8278 • Kaixuan Sub-Branch Add: 60 Tiyuchang Lu, Hangzhou Tel: 0571-8519 2585 • Hangzhou Economic & Technological Development Area Sub-Branch Add: 32 Hanghai Lu, Hangzhou Tel: 0571-8609 4367 • Jiangbei Sub-Branch of Qianjiang Investment Zone Add: 36 Hanghai Lu, Hangzhou Tel: 0571-8694 9399 • Qianjiang Sub-Branch Add: 295 Fengqi Lu, Hangzhou Tel: 0571-8722 1088

Post Comment