North Railway Station (Tianjin Bei Zhan)

  • Address:1 Zhongshan Lu, Hebei District, Tianjin
  • Getting there: 1, 7, 32, 656, 675, 818, 908
  • Contact: 022- 2618 1662  
Large View

Description

Destinations: Beijing, Dezhou, Qinhuangdao, Shijiazhuang, Shanghai, Taiyuan

Reviews (0)

Post Comment