South Bus Station (Formerly Balitai Long Distance Bus Station)( Nanzhan Qiche Zhan)

  • Address: 216 Weijin Lu, Nankai District, Tianjin
  • Getting there: 8, 12, 161, 628, 643, 658, 662, 685, 832, 862, 866, 872
  • Contact: 022- 2334 4749  
  • Opening hours: 5:00 am to 5:00 pm
Large View

Description

Destinations: Dezhou, Huimin, Weifang, Zibo, Dongying, Shangqiu, Taihe, Jinghai

Reviews (0)

Post Comment