Tianjin West Long Distance Bus Station (Tianjin Keyun Xizhan)

  • Address:Near Tianjin West Railway Station, 2 Xiqing Dao, Tianjin
  • Getting there: 2, 10, 24, 31, 37, 52, 153, 639, 657, 836, 837, 852, 856, 859, 861, 869, 952, 962
  • Contact: 022- 2732 1282  
Large View

Description

Destinations: Shijiazhuang, Cangzhou, Baoding, Renqiu, Shengfang, Taiyuan, Dongying, Zhejiang, Shando

Reviews (0)

Post Comment