Shenyang South Long-Distance Bus Station(Shenyang Changtu Keyun Nan Zhan)

  • Address:15 Shengli Nanjie, Heping District, Shenyang
  • Getting there: 103, 202, 203, 216, 223, 225, 237, 240, 501, 502
  • Contact: 024-2386 2387  
Large View

Description

Destination: Dalian, Changchun, Harbin, Fushun, Dandong

Reviews (0)

Post Comment