Taxi printout

请带我去 :

Address:Shuangzhu County, Yongchuan City, Chongqing

地址:重庆市永川双竹镇

Getting There:take buses in Chengjiaping, Caiyuanba and Chaotianmen bus station to the zoo.

Print