Guo Mei Appliance [国美电器]

  • Address:
  • Contact: 025-84558065  
Large View

Description

Hongwu Lu Branch
Add: 137 Hongwu Lu, Xinjiekou, Nanjing
Tel: 025-84558065

Hanzhongmen Branch
Add: 7 Hanzhongmen Dajie, Nanjing
Tel: 025-86575500

Jiangdong Beilu Branch
Add: 80 Jiangdong Beilu, Gulou District, Nanjing
Tel: 025-86575535

Mataijie Branch
Add: 91 Matai Jie, Nanjing
Tel: 025-84558065

Reviews (0)

Post Comment