China Construction Bank

Large View

Description

Hefei Branch
Add: 130 Shouchun Lu, Zhongshi District, Hefei
Tel: 0551-2644354

Chengnan Sub-Branch
Add: 66 Jinzhai Lu, Hefei
Tel: 0551-3637139
Chengxi Sub-Branch
Add: 350 Changjiang Lu, Hefei
Tel: 0551-2813245
Zhonglou Sub-Branch
Add: 373 Meiling Dadao, Hefei
Tel: 0551-2874064
Sipailou Sub-Branch
Add: 179 Changjiang Zhonglu, Hefei
Tel: 0551-2673288

Reviews (0)

Hefei Branch Add: 130 Shouchun Lu, Zhongshi District, Hefei Tel: 0551-2644354 Chengnan Sub-Branch Add: 66 Jinzhai Lu, Hefei Tel: 0551-3637139 Chengxi Sub-Branch Add: 350 Changjiang Lu, Hefei Tel: 0551-2813245 Zhonglou Sub-Branch Add: 373 Meiling Dadao, Hefei Tel: 0551-2874064 Sipailou Sub-Branch Add: 179 Changjiang Zhonglu, Hefei Tel: 0551-2673288

Post Comment