Guilin North Railway Station Guilin Huo Che Bei Zhan

  • Address:Near Lingchuanbali Jie, Yanshan District, North Guilin
  • Getting there: 18, 32, 99
  • Contact: 0773-2162222  
Large View

Description

Destinations: Nanning, Nanjing, Kunming, Shanghai, Zhengzhou, Zhanjiang, Chengdu, Maoming

Reviews (0)

Post Comment