Guilin Railway Station Guilin huoche zhan

  • Address:intersection of Shanghai Lu and Zhongshan Nanlu, Guilin
  • Getting there: 3, 4, 5, 10, 11, 22, 27, 99, 100
  • Contact: 0773-2152222, 2164722  
Large View

Description

Destinations: Guangzhou, Beijing, Shenzhen, Nanning, Shanghai, Changsha, Kunming, Hanoi

Reviews (0)

Post Comment