Hang Seng Bank [恒生银行]

Large View

Description

Xujiahui Sub-Branch
Add: 1F, 551 Caoxi Beilu, Shanghai
Tel: 021-64865151
Fax: 021-64283305
Office hrs: Mon.-Fri. 09:00-17:00

Nanjing Xilu Sub-Branch
Add: 1F, 1566 Nanjing Xilu, Shanghai
Tel: 021-22813688
Fax: 021-22813699
Office hrs: Mon.-Fri. 09:00-17:00
Hongqiao Sub-Branch
Add: 1/F, Antai Building, 107 Zunyi Lu,Changning District, Shanghai
Tel: 021-38658400
Fax: 021-22813500
Office hrs: Mon.-Fri. 09:00-17:00
Huaihai Zhonglu Sub-Branch
Add: 138 Huaihai Zhonglu, Shanghai
Tel: 021-63756122
Fax: 021-63756131
Office hrs: Mon.-Fri. 09:00-17:00

Reviews (0)

Xujiahui Sub-Branch Add: 1F, 551 Caoxi Beilu, Shanghai Tel: 021-64865151 Fax: 021-64283305 Office hrs: Mon.-Fri. 09:00-17:00 Nanjing Xilu Sub-Branch Add: 1F, 1566 Nanjing Xilu, Shanghai Tel: 021-22813688 Fax: 021-22813699 Office hrs: Mon.-Fri. 09:00-17:00 Hongqiao Sub-Branch Add: 1/F, Antai Building, 107 Zunyi Lu,Changning District, Shanghai Tel: 021-38658400 Fax: 021-22813500 Office hrs: Mon.-Fri. 09:00-17:00 Huaihai Zhonglu Sub-Branch Add: 138 Huaihai Zhonglu, Shanghai Tel: 021-63756122 Fax: 021-63756131 Office hrs: Mon.-Fri. 09:00-17:00

Post Comment